Kích thước nhỏ đem lại ưu thế gì cho các tế bào nhân sơ?

2 câu trả lời 2