Mối quan hệ giữa chức năng đối nội và chức năng đối ngoại là gì?

2 câu trả lời 2