pN
Lv 5
pN đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênToán học · 1 thập kỷ trước

so sánh (căn bậc hai)?

So sánh

a. (√11) - (√3) và 2

b. (√3) + 2 và (√2) + (√6)

c. (√2003) + (√2005) và 2√2004

2 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 1 thập kỷ trước
  Câu trả lời yêu thích

  a) giải khỏi suy nghĩ nhiều nhé

  giả sử: √11 - √3 ≥ 2 <=> (√11 - √3)² ≥ 4 <=> 11 - 2√33 + 3 ≥ 4

  <=> 10 ≥ 2√33 <=> 5 ≥ √33 <=> 25 ≥ 33 giả sử sai

  Vậy: √11 - √33 < 2

  b) giả sử √3 + 2 ≥ √2 + √6 <=> 2 - √2 ≥ √6 - √3

  <=> √2(√2 -1) ≥ √3(√2 - 1) sai vì √2 < √3 và √2 - 1 > 0

  Vậy √3 + 2 < √2 + √6

  c) có 2003.2005 = (2004-1)(2004+1) = 2004² - 1 < 2004²

  => √2003.√2005 < 2004 (*)

  giả sử √2003 + √2005 ≤ 2√2004

  <=> (√2003 + √2005)² ≤ 4.2004

  <=> 2003 + 2005 + 2√2003.√2005 ≤ 4.2004

  <=> 2√2003.√2005 ≤ 2.2004

  <=> √2003.√2005 ≤ 2004

  do (*) ta thấy bất đẳng thức đúng và không có dấu "="

  Vậy √2003 + √2005 < 2√2004

  (Các) Nguồn: __|trituyet|__
  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 1 thập kỷ trước

  a. (√11) - (√3) v 2:

  (√11) - (√3) v 2

  11 - 3 v 2(V11+v3)

  8 v 2(V11+v3)

  64 v 4 ( 14 +2V3)

  64 v 56 + 8V3

  V3 > 1=> 56 + 8V3 > 56 +8 =64

  vậy (√11) - (√3) <2

  b. (√3) + 2 và (√2) + (√6)

  (√3) + 2 và (√2) + (√6)

  7 + 2V3 v 8 + 2V3

  =>(√3) + 2 <(√2) + (√6)

  c (√2003) + (√2005) và 2√2004

  (√2003) + (√2005) v 2√2004

  2003 +2005 + 2V(2003.2005) v 4.2004

  2.2004 +2 V (2004 -1)(2004 +1) v 4.2004

  2.2004 +2 V(2004^2 -1) và 4.2004

  vì V(2004^2 -1) < 2004, nên:

  2.2004 +2 V(2004^2 -1) < 4.2004

  vậy (√2003) + (√2005) < 2√2004

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.