Hồi đầu thị ngạn nghĩa của cụm từ này là gì vậy mấy bạn giúp mình với.?

2 câu trả lời 2