Giúp em làm bài tập này với em dang cần gấp!?

CMR:căn bậc hai của 3,5,15,5 và âm căn hai là những số vô tỉ
2 câu trả lời 2