Noh ss!w có ai biết nghĩa là gì không?

2 câu trả lời 2