Theo các bạn nghĩ sống để ăn hay ăn để sống nhỉ?

Câu này có nghĩa , Ăn để sống , câu này có ý nghĩa khi, chúng ta ăn để sống qua ngày chúng ta ăn để, có sức khoẻ, để lấy sức khỏe để làm việc giúp ích cho mọi người Làm công dân tốt cho cuộc đời Còn câu sống để ăn có úy nghĩa : Khi chúng ta sống, ta hay ăn ngoan, hưởng thụ cho đã Nếu rảnh ăn sông đi chơi, ko... hiển thị thêm Câu này có nghĩa , Ăn để sống , câu này có ý nghĩa khi, chúng ta ăn để sống qua ngày chúng ta ăn để, có sức khoẻ, để lấy sức khỏe để làm việc giúp ích cho mọi người
Làm công dân tốt cho cuộc đời
Còn câu sống để ăn có úy nghĩa : Khi chúng ta sống, ta hay ăn ngoan, hưởng thụ cho đã
Nếu rảnh ăn sông đi chơi, ko làm lợi ích cho cuộc đời
Theo các bạn nghĩ, Bạn nên lựa chon sống để ăn hay ăn để sống
Mỗi bạn hãy kiểm điểm bản thân, từ hồi còn sống: Các bạn đã đem được niềm vui cho ai chưa
Đã làm được gì chưa
Mình chú bạn trong đây ai ai cũng tốt Và trở thành con người hoàn thiện
Bớt hưởng thụ, và chúng ta hay lấy đôi tay này, làm việc có ích cho cuộc đời dù là việc nhỏ nhất
13 câu trả lời 13