Hãy viết 1 đoạn văn về ngôi nhà của em bằng tiếng anh.?

giúp tôi với. thánk nhiều.
35 câu trả lời 35