Công ty đóng bảo hiểm xã hội cho tôi hay cơ quan bảo đóng ?

Tôi đã làm việc và đóng bảo hiểm xã hội được 11 tháng liên tục đến nay tôi xin nghỉ đẻ vào tháng 11/2009. Vậy tôi xin nghỉ 4 tháng để sinh và chăm sóc con thì công ty tôi đóng bảo hiểm xã hội cho tôi hay Cơ quan bảo hiểm đóng cho tôi.xin cam ơn
3 câu trả lời 3