Bên ni hỏi như ri chắc nỏ bị xóa mô hầy?

Cập nhật: Hỏi a rứa mà mi nỏ hiểu chi cả à Money?
Cập nhật 2: Money.. mi đưng mần ở mô đó hay đang đi hoọc?
Cập nhật 3: Mần răng mà Công chúa xinh rứa bây hè. Có lẽ phải cưa cô công chúa ni mì được đó.
Gửi Công chúa... xxx!
Cập nhật 4: Cho mi xóa nick tau luôn tau nỏ hại. Tau đang muốn ai xóa rấp đi cho khỏe chứ tau ra trường 7 năm rồi mà vẫn phải mất thời gian với cái trang web ni.

Đố mi xóa được câu ni đó Money...
8 câu trả lời 8