Help!!!thứ 4 mình thi rồi,Thanks,very much!!!?

Bài toán vật lý 8 : tính công cần thiết để đưa 1 bao xi măng lên tầng 3 của 1 tòa nhà bằng hệ thống ròng rọc.Biết tầng 3 cao 10 mét.
3 câu trả lời 3