Có ai bít và hiểu rõ về vũ trụ và về một sự kiện mà các nhà khoa hoc mới phát hiện dc có thể kể thêm dc ko ?

1 câu trả lời 1