Một Quan giàu trình Sớ lên Vua để kiện về việc câu hỏi này khó hiểu quá. Hỏi Quan trình lúc mấy giờ?

Cập nhật: 1. Khi nhận Sớ, nhà Vua cầm rồi ném trả lại ngay cho quan và lột giày của mình ném luôn vào bể nước gần đó. Hỏi ý Vua là cần trình Sớ vào lúc mấy giờ?
Cập nhật 2: 2. Hiểu ý, Quan nọ quay về rồi trở lại đúng như giờ ý Vua, Vua xem Sớ xong liền nói. Gọi Dì, Vợ đến cùng để giải quyết. Hỏi các bạn Quan nọ phải tới lúc mấy giờ?
Cập nhật 3: Đang còn ý 2 chưa ai trả lời kìa!
6 câu trả lời 6