Giá như anh Giá có đủ tiền thì không phải trả giá cho mớ giá anh mua lúc trời giá!?

Bạn có thể câu có nhiều từ đồng âm vậy không?
Cập nhật: 5 từ Giá của câu này có 5 nghĩa khác nhau. (Của các bạn vẫn bị lặp lại)

Không đủ tiền nên phải trả giá (mặc cả).
5 câu trả lời 5