Câu hỏi về những danh tướng đất việt?

ai biết những danh tướng từ năm 1010 đến bây giờ của nước việt nam họ đã có những công trạng gì đối với đất nước.mình đang viết một bài thơ về 1000 năm thăng long, không nhớ nhiều về lịch sử . cảm ơn nhiều
2 câu trả lời 2