Help!!!thứ bảy là mình fải nộp rùi....!!!Thanks?

BÀI VIẾT THƯ UPU LẦN THỨ 39
Đề bài:Hăy viết thư cho mộy người bầnno đó để nói vì sao viẹec hiểu biết về AISD và tự bảo vệ minh trước căn bệnh này là rất quan trọng.
(nhớ viết dài vào nhé!Thank you,very much!)
2 câu trả lời 2