Da bàn chân tôi bị các chấm trắng chai dầy lên (theo dân gian gọi là bị hà) nhờ các bạn cho biết các điều trị?

4 câu trả lời 4