Các bạn nghĩ gì về hình ảnh những ông đồ ngày xuân?

<mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già..>
Ở vùng các bạn có còn những ông đồ nữa không?
12 câu trả lời 12