Giúp tớ với:tìm số nhỏ nhất có 10 chữ số biết rằng số đó chia cho 17 thì dư 2 và chia cho 29 thì dư 5,thanks?

1 câu trả lời 1