Tôi muốn viết một truyện ngắn nôi dung hướng tới những người nghèo khổ, bất hạnh?

Tôi muốn viết một truyện ngắn nôi dung hướng tới những người nghèo khổ, bất hạnh?
ai có nội dung cốt truyện hay chỉ cho mình với
4 câu trả lời 4