Có người nói ăn chứng gà mà không có chống ? thì còn có phải là đồ chay không ?

theo phật giáo nguyên thủy, cho như thế có phải là phạm giới không ?
5 câu trả lời 5