Bà kon ơi cho mình hỏi, UCP 600 (thuộc lĩnh vực nghiệp vụ ngoai thương) nghĩa là gì?

@_@ mình tìm rồi mà không thấy....
2 câu trả lời 2