Thời nay ở nhà... tụng kinh và niệm phật khi chết có được vãng sang không ?

tớ lo tụng kinh và niệm phật không thế này thì khi chết không biết đi đâu ? vì không có cảm ứng ?
...hay phải cần phật tại thế chuyền phát cho thì mới đảm bảo ?
21 câu trả lời 21