Theo các bạn ta sống trên đời này để làm gì?

và một người xấu xa buôn bán ma túy chẳng hạn theo bạn họ suy nghĩ và trả lời câu hỏi này thế nào?
Cập nhật: xin chú ý ví dụ đưa ra.
Cập nhật 2: câu trả lời không đơn giản vì nhân loại không phải ai cũng tin vào thần thánh hoặc ai cũng tin vào con người.nếu chỉ để hạnh phúc thì cớ sao có những người chấp nhận từ bỏ tất cả.
16 câu trả lời 16