Máy tính không lưu lại sau khi shootdown máy.?

Gần 1 tháng nay máy tính của tôi không hiểu sao không lưu được dữ liệu, mình cũng lưu và đặt tên, hoặc mở 1 file cũ và đánh thêm vào rôi lưu lại, nhưng khi thoát máy rồi khởi động lại thì không có gì thay đổi; tên file mới đặt cũng không còn, mà nội dung mới trong trong file cũ cũng mất, như vậy máy tính tôi bị sự... hiển thị thêm Gần 1 tháng nay máy tính của tôi không hiểu sao không lưu được dữ liệu, mình cũng lưu và đặt tên, hoặc mở 1 file cũ và đánh thêm vào rôi lưu lại, nhưng khi thoát máy rồi khởi động lại thì không có gì thay đổi; tên file mới đặt cũng không còn, mà nội dung mới trong trong file cũ cũng mất, như vậy máy tính tôi bị sự cố gì, và cách khắc phục.
9 câu trả lời 9