...tôi ăn chay - sống xanh - để cứu thế giới. có bạn nào tham gia cùng ? ? ?

thực sự thiên tai đang đe dọa nền văn minh của chúng ta...
http://www.suprememastertv.com/au/SOS/
8 câu trả lời 8