...xin hỏi những người tin, theo, thiên chúa giáo ?

trong 10 điều răn của ngài ...là mười nghiệp lành phải làm. thì ăn chay có ở trong 10 điều đó không ?
và những người tin theo có thực hành theo không ? được bao nhiêu % ?
10 câu trả lời 10