...nội đạo là gì ? ...ngoại đạo là gì ?...làm sao để tìm thấy đạo ?

...không phân biệt tôn giáo...những người có đức tin ở nhà tu tại gia vẫn tìm thấy đạo chứ ?
5 câu trả lời 5