Cho mình hỏi câu này chút bạn mình nó đố mà bó chiếu mấy bạn giải đáp thử xem...?

: Ở trên giật giật ở dưới cũng giật giật trên sướng dưới đau . Đó là cái gì ?
Tk^^!
10 câu trả lời 10