Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 - 10 dòng !?

Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 5 - 10 dòng và chỉ ra phép liên kết về hình thức và nội dung của trong đoạn văn đó !
Viết 1 đoạn văn thôi cũng dc, mình sẽ tìm phép liên kết (tìm dùm thì càng tốt)
4 câu trả lời 4