Hỏi tất cả những người tin nhân quả ? không phân biệt tôn giáo.?

Đau khổ là đã gieo nhân gì ? Và ăn thịt ,cá...thì sẽ bị lãnh quả gì ?
Cập nhật: cảm ơn các bạn đã bày tỏ chính kiến của mình.
ví dụ: những người đang nằm đầy trong các bệnh viện ngày đêm đau khổ do bệnh tật hoành hành là do nhân gì ?
có khác với những con chó,bò ...đau khổ và tuyệt vọng trước khi bị hành hình ?
19 câu trả lời 19