Mình đố ai giải được bài toán khó này đó nha:cho đa giác đều n cạnh tâm o.CMR:vecto OA1+OA2+...+OAn= 0?

Các bạn hãy giải thêm giúp mình mấy bài tập này nữa nghen:
Bài 1:cho tam giác ABC có M,N,P lần lượt là trung điểm của BC,CA,AB. CMR: véc tơ AM + vectơBN+vec tơ CP= vec tơ 0
Bài 2: Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các đường thẳng AB,CD.CMR: 2MN= véc tơ AC+ véctơ BD= véctơ AD+véc tơ BC
Cập nhật: TẤt cả 3 bài toán trên đều là toán lớp 10
các bạn à.
4 câu trả lời 4