Lập trình nhập mảng 1 chiều A gồm n số nguyên (n và các phần tử nhập vào từ bàn phím , có kiểm tra điều kiện n?

lập trình nhập mảng 1 chiều A gồm n số nguyên (n và các phần tử nhập vào từ bàn phím , có kiểm tra điều kiện nhập n.6<n<20) sau đó: 1.in ra mảng vừa nhập 2. đưa các số chẵn lên đầu, lẻ xuống cuối mảng và ko thay đổi trật tự truớc sau 3. đưa cá số duơng lên đầu, âm xuống cuối mảng mà ko thay đổi trật tợ... hiển thị thêm lập trình nhập mảng 1 chiều A gồm n số nguyên (n và các phần tử nhập vào từ bàn phím , có kiểm tra điều kiện nhập n.6<n<20) sau đó:
1.in ra mảng vừa nhập
2. đưa các số chẵn lên đầu, lẻ xuống cuối mảng và ko thay đổi trật tự truớc sau
3. đưa cá số duơng lên đầu, âm xuống cuối mảng mà ko thay đổi trật tợ truớc sau
1 câu trả lời 1