Help!!!Gjup t0^j v0j!!!Thanhks very much.^_^?

ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ II, LỚP 8 I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu 1. Ghép một trong các chữ A hoặc B, C, D ở cột I với một chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, ở cột II để có nội dung phù hợp. *Cột 1 A.H2 + CuO → B.Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó C.Thành phần phần trăm theo thể... hiển thị thêm ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC, HỌC KỲ II, LỚP 8
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1. Ghép một trong các chữ A hoặc B, C, D ở cột I với một chữ số 1 hoặc 2, 3,
4, 5, ở cột II để có nội dung phù hợp.
*Cột 1
A.H2 + CuO →
B.Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó
C.Thành phần phần trăm theo thể tích của không khí là:
D.Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất
*Cột 2:
1.của dung môi và chất tan
2.Không thể hòa tan thêm được chất tan nữa
3.H2O + Cu
4.nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất
5.78% nitơ, 21% oxi, 1% các khí khác (khí cacbonnic, hơi nước, khí hiếm...)
A - ... B- ... C- ... D- ... E- ...
Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 2. Nhóm các chất nào sau đây chỉ gồm các oxit?
A. CaO , NaOH , CO2 , Na2SO4
B. Fe2O3 , O3 , CaCO3 , CO2
C. CaO , CO2 , Fe2O3 , SO2
D. CO2 , SO2 , Na2SO4 , Fe2O3
Câu 3. Nhóm các chất nào sau đây đều là axit?
A. HCl , HNO3 , NaOH , NaCl
B. HNO3 , SO2 , H2SO4 , Ca(OH)2
C. HCl , H2SO4 , NaNO3 , HNO3
D. HNO3 ; H2SO4 , HCl , H3PO4 .
Câu 4. Nhóm các chất nào sau đây đều là bazơ?
A. NaOH , HCl , Ca(OH)2 , NaCl
B. Ca(OH)2 , CaO , NaOH , H2SO4
C. NaOH , Ca(OH)2 , CaO , MgO
D.` Mg(OH)2 ; Ca(OH)2 , KOH , NaOH .
Câu 5. Có các phản ứng hóa học sau:
1. H2 + PbO ⎯t⎯0→ Pb + H2O
2. CaO + CO2 → CaCO3
3. 2H2 + O2 ⎯t⎯0→ 2H2O
4. Fe2O3 + 2Al ⎯t⎯0→ Al2O3 + 2Fe
5. 3Fe + 2O2 ⎯t⎯0→ Fe3O4
6. CaO + H2O → Ca(OH)2
7. 2Cu + O2 ⎯t⎯0→ 2CuO
8. 2CO + O2 ⎯t⎯0→ 2CO2
Nhóm các phản ứng hóa học nào sau đây vừa thuộc loại phản ứng hóa hợp vừa
thuộc loại phản ứng oxi hóa khử?
A . 1 , 2 , 4 , 5
B. 2 , 3 , 6 , 7
C. 3 , 5 , 7 , 8
D . 5 , 2 , 7 , 8
Câu 6. Số gam KMnO4 cần dùng để điều chế 2,24 lít khí oxi (đktc) trong phòng thí
nghiệm là
A. 15,8 ; B. 31,6 ; C. 23,7 ; D. 17,3
Câu 7. Số gam NaCl trong 50 gam dung dịch NaCl 40% là
A. 40 gam ; B. 30 gam ; C. 20 gam ; D. 50 gam
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 8. (2,5 điểm)
Để điều chế 4,48 lít khí O2 (đktc) trong phòng thí nghiệm, có thể dùng một trong
hai chất KClO3 và KMnO4 . Hãy tính toán và chọn chất có khối lượng nhỏ hơn.
Câu 9. (2,5 điểm)
Cho 3,25 gam Zn tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ. Dẫn toàn bộ lượng khí thu
được qua CuO nung nóng.
a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
b. Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng. Cho biết chất nào là chất khử, chất
nào là chất oxi hóa ?
Câu 10. (1 điểm)
Nước biển chứa 3,5% NaCl. Tính lượng NaCl thu được khi làm bay hơi 150 kg
nước biển.

( K = 39, Cl = 35,5, O= 16, Mn = 55, Cu = 64, Zn = 65)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ nick chat: Thiênthanbnho_hayhieuchoanh
Thj3nthu_vankj3p_1d0j_y3u3m
3 câu trả lời 3