Tại sao sao lại đổi ngôi...?

Cập nhật: Tại sao... "sao" lại đổi ngôi...?
2 câu trả lời 2