Cho hỏi mấy ký hiệu trong game!?

Ở trong game mình chơi hay thấy chữ HP và MP. Cho hỏi hai cái đó viết tắt cho cái gì?
3 câu trả lời 3