Xây nhà một trệt, một lầu nhưng tôi chỉ dùng sắt 16 nội để đúc cột và dầm có được không? nhà có yếu không?

3 câu trả lời 3