Viết chương trình nhập vào một mảng a[n] trong đó n là số phần tử nhập từ bàn phím?

viết chương trình xuất ra màn hình các phần tử của mảng tìm phần tử lớn nhất , nhỏ nhất.tính tổng các phần tử chẵn lẻ
Cập nhật: ngôn ngữ c++ ạ
3 câu trả lời 3