Lám sao biết pin laptop đầy?

làm thế nào để biết pin đã đầy khi không bật laptop?
4 câu trả lời 4