Nếu đạo Phật chỉ dạy đạo đức, thì đạo Phật có khác gì Khổng tử, Nho giáo, hay thậm chí tư tưởng đạo đức cộng?

sản chủ nghĩa, kể cả so với các tôn giáo khác, họ cũng nhân đạo cả thôi?

Vậy sự khác nhau chính yếu là gì ?
Cập nhật: vuthiv đã đánh đồng giảm chữ đạo so với tôn giáo là sai. Tôn giáo cao hơn đạo một bậc ( ví dụ đạo làm người. Tuy cũng là một đạo nhưng rất chung chung và không có giáo lý nhất quán). Nên đạo làm người, đạo Mác Lê,...không phải là đạo(tôn giáo)(lại còn phải là học thuyết mới đúng). Sai thứ hai là bạn viết: có... hiển thị thêm vuthiv đã đánh đồng giảm chữ đạo so với tôn giáo là sai. Tôn giáo cao hơn đạo một bậc ( ví dụ đạo làm người. Tuy cũng là một đạo nhưng rất chung chung và không có giáo lý nhất quán).

Nên đạo làm người, đạo Mác Lê,...không phải là đạo(tôn giáo)(lại còn phải là học thuyết mới đúng).

Sai thứ hai là bạn viết: có đạo đức mới có trí tuệ, là sai.
Đạo Phật không định nghĩa như thế: đạo đức chỉ là phương tiện xảo, làm theo ngũ giới chỉ là phương tiện giúp con người làm thiện tránh ác, dung dưỡng một tâm từ bi.
Để đạt tới trí tuệ hay muốn có trí tuệ thì buông bỏ, có nghĩa phải vượt thoát tất cả mọi tri kiến ( trong đó có toàn bộ tri kiến về đạo đức) theo sơ đồ quán chiếu ba chân lý khổ-vô thường -vô ngã.
Vậy muốn có trí tuệ (ở đạo Phật là trí tuệ giải thoát), thì phải thoát khỏi mọi tri thức luân hồi, mà đạo đức cũng chỉ là một tri thức luân hồi mà thôi. Đó là phương tiện, cái bè đưa sông của Phật, khi qua bờ giải thoát thì vứt nó đi.

Trí tuê bạn nói đến có lẽ là trí tuệ bình thường thôi
Cập nhật 2: Góp ý cùng Nhupham: Đang hỏi một đằng ông lại nói cũng như bác sỹ, dân buôn, đạo Phật đạo Chúa,... cũng như chọn một nghề mà theo. Câu này để cho mọi người thấy cái khác của đạo Phật mà đi theo, mà cố học. Chứ không phải là cào bằng rồi chẳng thấy cái gì khác cái gì cả. Mà nhất là cho những người xem cái gì cũng... hiển thị thêm Góp ý cùng Nhupham: Đang hỏi một đằng ông lại nói cũng như bác sỹ, dân buôn, đạo Phật đạo Chúa,... cũng như chọn một nghề mà theo. Câu này để cho mọi người thấy cái khác của đạo Phật mà đi theo, mà cố học. Chứ không phải là cào bằng rồi chẳng thấy cái gì khác cái gì cả.
Mà nhất là cho những người xem cái gì cũng lãng bãng, biết mỗi thứ một tí cũng coi như là học, là hiểu biết !
20 câu trả lời 20