Cho tôi xin nội dung của Kết luận 57-KL/TW ngày 3/11/2009 của Bộ Chính trị. Xin cảm ơn!?

Kết luận 57-KL/W ngày 3/11/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; vì công tác dân tộc; công tác tôn giáo.
2 câu trả lời 2