Lỗi vào game mass effect 2?

em vào game thì nó hiện cái bảng :the instruction at "0x7c901010" referenced memory at "0x04e67c50". The memory could not be "read"
1 câu trả lời 1