5 giới luật của nhà phật bạn giữ được mấy giới ?

giới nào đối với bạn thấy là khó nhất ?
Cập nhật: "Giữ gìn ngũ giới, hoặc ít hoặc nhiều . Sang, hèn,thọ,yểu, theo nghiệp cảm chiêu".
tôi nghĩ giới luật là để bảo vệ con người...
cảm ơn các bạn sẻ chia ý kiến...
13 câu trả lời 13