Hãy cứu thế giới khỏi bị nóng lên ...?

hãy cứu thế giới khỏi bị nóng lên ?
thời tiết nóng nắng....thiên tai hoành hành .....hãy cứu khi còn sự lựa chọn...?
tiền, của cải... địa vị...người thân.... trở lên vô nghĩa khi không còn sự sống ?
Cập nhật: ăn thuần chay cách nhanh nhất để làm nguội địa cầu .
9 câu trả lời 9