Mình có một bài luận viết về kì nghỉ vừa qua. Giúp mình với?

1 câu trả lời 1