Ai giúp em lỗi vào một số phần mềm!!?

có ai cho em hỏi với sao em vào 1 số phần mềm thì nó hiện ra 1 cái bảng rồi tắt như sau: (The instruction at "0x00676732" referenced memory at "0x29dc6b20". The memory could not be "written". Click on OK to terminate the program Click on CANCEL to debug the program) Cái... hiển thị thêm có ai cho em hỏi với sao em vào 1 số phần mềm thì nó hiện ra 1 cái bảng rồi tắt như sau:

(The instruction at "0x00676732" referenced memory at "0x29dc6b20". The memory could not be "written".
Click on OK to terminate the program
Click on CANCEL to debug the program)

Cái này là lỗi gì em không biết có ai trả lời cho em với,với cho em cách chữa lỗi này!!em cảm ơn
1 câu trả lời 1