Xin chỉ giúp cách phân biệt căn bâc hai và căn bâc hai số hoc,cám ơn rất nhiều?

3 câu trả lời 3