Sống ở trong thiên tai ,bão ,lũ mới thấy mưa gió thuận hòa là quý giá ?

7 câu trả lời 7