Toan lop 8: Hằng đẳng thức đáng nhớ!!!!?

hôm ở trên lớp tại em không nghe giảng nên ko hỉu gì về nhà hổng làm ược BT please help me !!!!
9x^2 + y^2 + 6xy = ?
25a^2 + 4b^2 - 20ab = ?
x^2 - x + 1/4 = ?
4 câu trả lời 4