Phong đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoTiểu học & Trung học · 1 thập kỷ trước

quãng là gì? (Âm nhạc lớp 9)?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 1 thập kỷ trước
  Câu trả lời yêu thích

  Mình trả lời cụ thể hơn cho bạn hiểu

  Quãng là khoảng cách giữa 2 nốt nhạc, VD Do Sol

  Bạn chỉ cần đếm theo thứ tự nốt nhạc Do Re Mi Fa Sol ( Nốt Do thứ tự là 1 _ Nốt Re là 2...Nốt Sol là 5) Vậy Do-Sol là quãng 5

  Tương tự Mi La là quãng 4 ( Mi-Fa Sol-La)

  Về tính chất thì lại phân biệt thêm quãng trưởng - Quãng thứ- Quãng tăng quãng giảm

  Quãng 3- cách nhau giữa 2 nốt là 2 cung thì gọi là Quãng 3 trưởng VD Do- MI ( cách nhau 2 cung)

  Quãng 3- cách nhau giữa 2 nốt là 1 cung rưỡi (1,5 cung) thì gọi là Quãng 3 Thứ VD Do- MI b ( Mi giáng) Hay Re-Fa là Quãng 3 thứ vì 2 nốt này cách nhau 1,5 cung

  Quãng 4 là quãng đúng có khoảng cách giữa 2 nốt là 2,5 cung Nếu khoảng cách 2 nốt xa hơn 2,5 cung gọi là Q4 tăng VD Sol- Do# ( Do thăng ) 2 nốt này cách nhau đến 3 cung

  Nếu khoảng cách 2 nốt Q4 nhỏ hơn 2,5 cung gọi là Q4 giảm VD Mi-Lab ( La giáng) cách nhau chỉ 2 cung

  Quãng 5 cũng có Q5 tăng và Q5 giảm tương tự như Q4...

  Chúc bạn nắm được vấn đề

  (Các) Nguồn: ViNado
 • Ivan
  Lv 4
  1 thập kỷ trước

  Quãng là gì?

  Quãng là khoảng cách giữa hai nốt nhạc. Ðể xác định một quãng ta phải biết được kích cỡ số học và chất lượng của nó.

  Kích cỡ số học của quãng

  Bằng cách tính toán số lượng nốt nhạc trong một quãng mà chúng ta có thể xác định được kích cỡ số học của nó. Khi tính toán phải bao gồm cả nốt đầu tiên và nốt kết thúc.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.